Badania marketingowe jest zespołem rozmaitych czynności oraz przetwarzanie informacji o rynku, potrzebach oraz mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi, a także działaniach konkurencji i efektach podjętych decyzji. Takowe badania można podzielić na badania ilościowe i jakościowe. Badania te są kompleksowe, systematyczne oraz poparte właściwą metodologią. Ideą wszystkich badań jest dostarczenie informacji, które uzupełniają dotychczasowe doświadczenia, a zarazem ograniczają ryzyko podejmowania wszelkich decyzji. Badania ilościowe i jakościowe są rozwiązaniem, które niesie za sobą szereg korzyści. Główną korzyścią jest zmniejszenie ryzyka, które jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Takie badania można wykorzystać oddzielnie, w zależności jaki wyniki chcemy uzyskać. Gdy interesuje nas pogłębienie wiedzy na dany temat, w tym wypadku lepiej zastosować badania jakościowe, natomiast jeśli interesuje nas pozyskanie danych, dotyczących ilości przypadków, powinniśmy skorzystać z badań ilościowych. Takimi sposobami badania ilościowe i jakościowe różnią się od siebie.

Badania ilościowe i jakościowe oraz ich zastosowania

Przeprowadzenie badań ilościowych ma na celu sformułowanie odpowiedzi na pytanie „ile…?” oraz „jak często…?”. Obejmują one analizę informacji liczbowych. Główną metodą stosowaną w badaniach ilościowych jest ankieta (kwestionariusz). Te oto opcje są najbardziej korzystne, ponieważ są wysoko standaryzowanymi metodami, dzięki którym możemy otrzymać informację od osoby badanej. Ankiety można przeprowadzić wśród uczestników szkoleń, zajęć, celem sprawdzenia, czy te osoby są zadowolone ze sposobu prowadzenia danych zajęć. Przeprowadzenie badań ilościowych, dzięki opisanej wyżej metodzie wiąże się z szeregiem zalet. Zaletami tymi, są między innymi: anonimowość, swoboda wypowiedzi oraz brak sugestii ze strony innych, a także niskie koszty realizacji i analiza danych. Natomiast każda metoda niesie za sobą także jakieś negatywy. Warto wspomnieć w tym przypadku o zdawkowych odpowiedziach respondentów, brak osobistego kontaktu z badanym. Obecnie ankiety mogą być pocztowe, internetowe oraz audytoryjne.

Natomiast badanie jakościowe ma za zadanie sformułować odpowiedzi, na pytanie „co…?” oraz „jak długo…?”. Dotyczą przede wszystkim opisu całkowitego badania problemu. Uzyskane dane w badaniach jakościowych są przede wszystkim niezbędne do właściwej interpretacji danych liczbowych. W tym przypadku najczęstszymi stosowanymi metodami są, między innymi: analiza dokumentów, wywiad, obserwacja oraz zogniskowany wywiad grupowy (w innym przypadku znany jako FOCUS). W głównej mierze większości osobom bardzo często, jest zdecydować się na odpowiednie badanie. Tego typu badania marketingowe nie stanowią żadnych przeciwstawnych propozycji badań stosowanych. Dlatego przed wyborem badania ilościowego i jakościowego warto się kilkukrotnie zastanowić. Podstawowymi korzyściami badań jakościowych są przede wszystkim pomaganie w lepszym zrozumieniu mechanizmu działania analizowanych zagadnień oraz dostarczenie nowych informacji o badanym zjawisku.