Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Siemianowicach Śląskich zorganizował szkolenie pn. " Przeciwdziałanie przemocy domowej w myśl znowelizowanych przepisów prawa". Adresatami byli przedstawiciele wszystkich instytucji odgrywającą szczególną rolę w niesieniu pomocy związanej ze zjawiskiem przemocy domowej. Wzięli w nim udział również siemianowiccy dzielnicowi, którzy ze względu na charakter swojej służby, mają najczęstszy kontakt z osobami doznającymi przemocy domowej.

Oprócz dzielnicowych oraz Naczelnika Wydziału Prewencji siemianowickiej komendy w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz osoby biorące czynny udział w grupach roboczych. Szkolenie pn. " Przeciwdziałanie przemocy domowej w myśl znowelizowanych przepisów prawa" wywołane zostało potrzebą podniesienia wiedzy i kwalifikacji w związku z nadchodzącą nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Uczestnicy mogli przedyskutkować wątpliwości, które im się nasunęły w związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach i podjąć próbę ich jak najbardziej efektywnego wdrożenia i wypracowania wspólnych rozwiązań.

Główne zmiany:

  • Ustawa rozszerza krąg osób, które obejmą nowe przepisy m.in. o byłego małżonka, niezależnie od faktu zamieszkiwania z osobą stosującą przemoc.
  • Obok przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, ustawa wprowadza dwie kolejne formy przemocy – ekonomiczną i cyfrową.
  • Zmieniła się dotychczasowa nazwa ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, na „o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, by nie stygmatyzować rodziny i nie wskazywać, że tylko tam dochodzi do aktów przemocy.
  • Uregulowane zostały kwestie dotyczące dzieci będących świadkami przemocy domowej, które będą traktowane jako osoby doznające tej formy agresji.
  • W gminach będą powstawały grupy diagnostyczno-pomocowych, składające się z pracownika socjalnego i policjanta, którzy będą pracować odpowiednio z osobą doznająca przemocy domowej i z osobą tę przemoc stosującą.
  • Ustaw modyfikuje procedurę "Niebieskie Karty". Do jej wszczęcia oraz realizacji będą uprawnione osoby wchodzące w skład grupy diagnostyczno-pomocowej. 
  • Przepisy wprowadzają też regulacje, które przewidują odebranie broni palnej, osobom stosującym przemoc domową.

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  • na zdjęciu prelegent i uczestnicy szkolenia siedzą na sali
  • na zdjęciu prelegent i uczestnicy szkolenia siedzą na sali
  • na zdjęciu krzesła z konspektami i długopisami